bbbbb40
مردم مي‌خواهند سيدحسن فرزند امام خميني باقي بماند چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
جمعه ، 15 مرداد 1389 ، 00:48
 زارعی12
14323

 

عزاداران ميليوني حضرت امام خميني در بيست‌ويكمين سالگرد رحلت بنيانگذار جمهوري اسلامي با سر دادن شعارهاي ممتد و پياپي نارضايتي خود را از عملكرد مسئولان حرم و دفتر امام و مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام در دوران فتنه اخير بيان كرده و مانع ادامه سخنراني حجت‌الاسلام سيدحسن خميني شدند.


ابراز برائت عزاداران حضرت امام از كساني كه طي ماههاي پرحادثه گذشته يا با مشاركت در آن و يا با سكوت و عدم انجام وظيفه در قبال آن به انقلاب اسلامي و نظام برآمده از آن كه ميراث اعظم حضرت امام است، ستم كردهاند، كاملاً قابل پيشبيني بود از اين رو شعارهاي يكپارچه و مداوم مردم عليه سران فتنه و شعارهايي كه انعكاسدهنده گلايه آنان از بعضي اعضاي بيت حضرت امام از جمله حجتالاسلام سيدحسن خميني بود، طبيعي بود و از متن تودهها برميخاست كه البته مشت نمونه خروار است.
مشابه اين شعارها را ميتوان در هر جمع مذهبي و عاشق حضرت امام خميني در هر شهر و كوي و برزن مشاهده كرد. عدم جرأت سران فتنه براي حضور در ميان مجامع مردمي و محدود بودن حضور آنان در جمعهاي دستچين و مديريت شده هم از همين احساس حكايت ميكند. كما اينكه تعطيل شدن بعضي از جلسات سنواتي و سنتي حسينيه جماران و حرم حضرت امام هم از همين نگراني حكايت ميكنند. متوليان اين دو مكان مقدس به خوبي ميدانند كه قادر به پاسخ دادن به سؤالات فراوان مردم درباره عملكرد يك ساله خود نيستند.
با توجه به احساس شديد نارضايتي مردم از متوليان حرم، حسينيه و مؤسسه نشر آثار حضرت امام گمان ميرفت حجتالاسلام سيدحسن خميني قبل از روز سالگرد رحلت امام براي تلطيف فضا و جلب خشنودي عشاق حضرت امام كاري ميكرد. او به خوبي ميدانست كه چندين ميليون نفر از ميليونها عاشق امام در روز 14 خرداد در حرم معشوق خود گردهم ميآيند. مواجهه سيدحسن با اين جمع بدون تدارك قبلي منطقي و ميسر نبود. ولي متأسفانه ايشان نه فقط گامي براي رفع نگراني پيروان دلباخته روحالله انجام نداد، بلكه با حضور در جلسه اخير سران فتنه كه به بهانه مراسم ازدواج فرزند دبيركل حزب نامشروع مشاركت تشكيل شده بود به آتش خشم و نارضايتي فرزندان معنوي امام دامن زد و عزم آنان را براي بيان صريح نظراتشان جزمتر كرد. شعار كنايي "نواده روحالله، سيدحسن نصرالله " پاسخ روشن و محترمانه مردم به اين اقدامات نامقبول سيدحسن و ياسر خميني بود.
شعارهاي مبتني بر ابراز نارضايتي مردم در حرم و مكانهاي اطراف آن كاملاً فراگير بود و اين خود از خودجوش بودن آن حكايت ميكرد و جالب اين است كه وقتي سيدحسن خميني اين شعارها را به "گروهي اندك " نسبت داد و گفت كه مردم در بيرون حرم مايل به شنيدن سخنان او هستند، آهنگ صداي مردمي كه در بيرون حرم و در زير آفتاب داغ بودند شديدتر شد و بر صداي كساني كه داخل صحن اصلي شعار ميدادند، غلبه كرد.
متأسفانه سيدحسن خميني كه از ابتدا بريده بريده و نامنسجم سخن ميگفت و هراس او از جمعيت كاملاً مشهود بود، به مردم عاشق حضرت امام روي خوش نشان نداد و حال آنكه اگر او ابتدا با يك جملهاي كه حاكي از عذرخواهي او از عشاق حضرت امام بود، شروع ميكرد، عزاداران روحالله كريمانه از كنار خطاهاي فراوان او و ساير اعضاي حرم و مؤسسه و دفتر ميگذشتند و به او اجازه ميدادند سخنان خود را در فضايي آرام ادامه دهد. متأسفانه سيدحسن بدترين راه را در اين مواجهه انتخاب كرد.او به جاي آنكه اجازه دهد مردم عقايد خود را آزادانهتر ابراز كنند و سپس سخنان خود را شروع كند، هيچ اعتنايي به سخنان عشاق حضرت امام نكرد و مثل كسي كه حرفشان را نميشنود درصدد بود مانع ابراز نظرات مردم شود. او در عين حال به كنايه شعاردهندگان را "گروهي خاص " معرفي كرد و حال آنكه خود او بهتر از هر كسي ميداند كه هر فرد از چند ميليون نفري كه در حرم امام مجتمع شده و در آنچه ابراز ميشد، همصدا و در هر آنچه آنان را به طرح اين شعارها كشانده بود، همداستان بودند، از هر شهري، روستايي، كويي و برزني آمدهاند و اساساً امكان سازمان دادن به چنين جمعيتي وجود ندارد. گرمي شعارهايي كه مداوم داده ميشد و اشك و آهي كه در ضمير هر شعاردهنده وجود داشت، بايد سيدحسن خميني را متوجه اصالت و غناي شعارها ميكرد كه متأسفانه نكرد.
سيدحسن خميني و بعضي از اعضاي ديگر خانواده محترم حجتالاسلام والمسلمين سيداحمد خميني ‏خلاف وصيت فرزند مظلوم حضرت امام به مرور به راهي كشيده شدند كه در عمل با سران فتنه يكي ديده شدند. وقتي فتنه اخير به پا شد، توقع همه اين بود كه سيدحسن خميني و ساير برادران و... در خط مقدم مقابله با فتنهگران باشند و بيشتر از همه در كنار نظام بايستند. چرا كه در اين فتنه بيش از هر چيز ميراث اعظم حضرت امام خميني كه نظام جمهوري اسلامي است، مورد هجمه سريع قرار گرفته بود و سران فتنه در هماهنگ? با جاسوسان آمريكايي و سران دولتهاي غربي و بعضي از دولتهاي مرتجع عرب منطقه كه همه از دشمنان نشاندار و پرماجراي حضرت امام بوده و هستند، راه انهدام نظام را برگزيدند و تاكنون نيز بر مسير باطل خود هستند. هرچند ديگر براي آنان اميدي و پشم و پيلهاي باقي نمانده و هم خود و هم ديگران ميدانند كه "دستهاي آسمانكوب قوي وا شدند و گونهگون رسوا شدند " اما در اين ميان سيدحسن نه تنها به مقابله با فتنهگران نرفت و در كنار "ولي امر مسلمين " كه پدرش بهطور اكيد به آن تأكيد كرده بود، قرار نگرفت بلكه در عمل به كمك فتنهگران رفت و با شرمندگي تمام در شكستي كه خداوند براي امثال كروبي، موسوي، خاتمي، نهضت آزادي، ملي مذهبيها، مراكز جاسوسي دشمن و بالاخره همه دشمنان امام رقم زد، سهيم شدند. كساني كه امروز انگ خيانت و شكست را بر پيشاني دارند و عشاق امام دردمندانه و با فرياد پياپي اصلاح آن را از سيدحسن ميخواستند، آيا سيدحسن خميني در خلوت خود به آنچه در روز 14 خرداد امسال شنيد و البته سعي ميكرد اين فريادها را ساكت كند، خواهد انديشيد؟ آيا به او اجازه خواهند داد كه به آنچه شنيده و از يك خسران عظيم كه از دست دادن حمايت عشاق امام است حكايت ميكرد، بينديشد. اميدواريم چنين شود ولي مـتأسفانه بايد گفت كمي اين آرزو، بعيد مينمايد. احتمال اينكه او اين جمعيت ميليوني مردم را يك برنامهريزي به حساب آورد و آنان را با عرض معذرت مزدوراني بداند كه اجير شدهاند بيشتر است. او پيش از اين هم حاضر نشد اهانت صريح عدهاي فتنهگر از خدا بيخبر به تصوير مبارك حضرت امام خميني در روز 16 آذر 88 را محكوم كند و شنيده شد كه او اين را يك برنامه از قبل تعيين شده از سوي نيروهاي انقلاب و هواداران حضرت امام خوانده بود! او اهانت به ساحت مقدس و مظلوم حضرت ابيعبدالله الحسين (ع) را نيز محكوم نكرد و آن را هم به نيروهاي انقلاب نسبت داده بود! و وا اسفا از اين همه انحراف و خامي!
شعارهاي اصلاحطلبانه واقعي مردم در روز 14 خرداد، سيدحسن را به اصلاح واقعي و صريح انحرافات فراخوانده است. آيا در او و بعضي ديگر از اطرافيان او اين سعادت وجود دارد؟ اميد است ما شاهد بازگشت باشيم نه سرعت بيشتر در مس?ر انحراف. مردم بيت و هر آنچه را نام امام با آن ديده ميشود عميقاً دوست دارند و به آن عشق ميورزند و خشت خشت منزل امام را با فداي جان خود حفظ ميكنند چه رسد به فرزندان نسبي حضرت امام، ولي اين همه را مردم زماني از امام ميدانند كه با آنان امام ديده شود. مردم قبل از شناختن سيدحسن و سيد ياسر و... حضرت امام روحالله الموسوي الخميني را شناختهاند و تنها زماني كه از سيدحسن و... رنگ و بوي امام را ببينند آن را با جان حفظ كرده و گرامي ميدارند اما اگر در ابدان منتسب به امام رنگ و بوي مخالفان امام ببينند، طبعاً ارادتي به جسمي كه به امام ارادت ندارد، نخواهند داشت.
با پوزش فراوان و ناراحتي زياد بايد گفت متأسفانه امروز سيدحسن خميني خواسته يا ناخواسته در چنبره مخالفان امام گرفتار آمده است و بايد او را از اين حلقه مخالف امام خلاص كرد. سيدحسن متعلق به امامي است كه حفظ نظام جمهوري اسلامي را اوجب واجبات و نه از اوجب واجبات ميدانست. سيدحسن متعلق به امامي است كه ميفرمود من با احدي عقد اخوت نبستهام و نظر مثبت من به افراد تا زماني است كه در خط مستقيم اسلام باشند، سيدحسن فرزند محترم امامي است كه دل پركينهاي از ليبرالها و منافقين داشت و ميفرمود تا من زنده هستم اجازه نخواهم داد ليبرالها و منافقين اسلام اين مردم بيپناه را تباه كنند.
سيدحسن فرزندزاده امامي است كه براي رأي مردم ارزش قائل بود و آن را ميزان ميدانست. سيدحسن فرزند محترم امامي است كه يك تار موي كوخنشينان را با همه كاخنشينان معاوضه نميكرد، سيدحسن فرزند محترم امامي است كه عزم خود را براي ريشهكن كردن اسرائيل غاصب جزم كرده بود، سيدحسن فرزند محترم امامي است كه ميفرمود ما آمريكا را زير پا ميگذاريم و نيز ميفرمود ما پرچم اسلام را بر قلل رفيع دنيا به اهتزاز درخواهيم آورد و... . . . .
خوب حالا سيدحسن با اين همه رسالت عظيم بايد در خط مقدم مقابله با فتنهگراني باشد كه پس از انتخابات آبروي نظام را به تاراج گذاشتند و تا پاي انحلال نظام پيش رفتند و وقتي در اهداف شيطاني خود ناكام شدند فراخوان وحدت دادند كه منظورشان تجديدقوا براي تهاجمي تازه عليه نظام و امام بود و البته نتوانستند كسي را فريب دهند. مردم به درستي و از سر خيرخواهي از سيدحسن ميخواهند به راه روشن حضرت امام خميني و سيره با صفاي پدر بزرگوارش مرحوم حجتالاسلام والمسلمين سيداحمد خميني (ره) باز گردد و اين خواسته خود خواهانهاي نيست. سيدحسن بايد فرزند امام باقي بماند.
Tags
 
Secured by Siteground Web Hosting